Page 10 - Tatry magazin 2019
P. 10

V KRESLE


                   EMÍLIA
                   VÁŠÁRYOVÁ


             Tatry            Sú PRE MňA                           STáLIcA

         Foto: Marek Hajkovský      Vyrastali ste v učiteľ-  učiteľské remeslo a rodičia  a neskôr sme mohli pozerať  dievčatá do komparzu a pán
      skej rodine. Nelákalo vás  trvali na tom, aby som nešla  len maďarskú televíziu. režisér ukázal na mňa. Jedno
      to viac ku katedre ako   v ich stopách. Rozhodnutie               ráno ma obliekli do kroja a išli
      na divadelné dosky?    za mňa urobil môj múdry   Debutovali ste v sloven-  sme nakrúcať môj štek. Hrala
      Keďže som nemohla študo-  otec, ja som len zvládla  sko-maďarskej koprodukč-  som na fare slúžku, utekala
      vať na vysokej škole, roz- talentové skúšky a bola som  nej klasike Dáždnik svätého  som so zarezanými krvácajú-
      hodla som sa skúsiť herectvo.  tam. Vôbec som to nechce- Petra. Pamätáte si na to, ako  cimi kurencami a kričala som
      Bolo to pre mňa východisko  la, herecké povolanie vtedy  ste sa v tomto filme ocitli? „už idem, už idem“. Pamätám
      z núdze, pretože v opač-  nebolo veľmi vychytené.   Bol to môj vôbec prvý   sa, že na filmovačku prišla
      nom prípade by ma čakala  V päťdesiatych rokoch bol vo  dotyk so skutočným filmom  Zuzka Kronerová s rodičmi.
      budúcnosť robotníčky vo  všeobecnosti problém nájsť  a hercami, no objavila som  Obaja vo filme hrali, Zuzka
      fabrike v Banskej Štiavnici.  v domácnostiach televízor.  sa v ňom úplnou náhodou.  mala len šesť rokov a keď ju
      Doma som videla, o čom je  Nemali sme ho vtedy ani my  Do školy prišli filmári vyberať  nemal kto strážiť, starala som


      TATRY MAGAZÍN
                                                          10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15