Page 7 - Tatry magazin 2019
P. 7

UBYTOVANIE
                         LEGENDÁRNY HOTEL                Redakcia/Editors:
                         NA JUHU CHOPKA
                         INOVUJE                    redakčný tím Progrup
                         Nie
                         Nie Niet vari fanúšika kvalitnej lyžovačky v našom naj-t vari fanúšika kvalitnej lyžovačky v našom naj-t vari fanúšika kvalitnej lyžovačky v našom naj-
                         lepšom stredisku, ktorý by ho nepoznal. Vyše pol-
                         lepšom stredisku, ktorý by ho nepoznal. Vyše pol-
                         storočie je neodmysliteľnou kulisou cieľa zjazdovky.
                         storočie je neodmysliteľnou kulisou cieľa zjazdovky.
            KRAJŠIA          Už po generácie naoko nemennou. Našťas­ie, nie do-
                         Už po generácie naoko nemennou. Našťas­ie, nie do-
                         slova. Aj táto zima ukazuje, že hotel Srdiečko je po-
                         slova. Aj táto zima ukazuje, že hotel Srdiečko je po-
                         jem, ktorý kráča s dobou.
            TVÁR            ovných šesť desaťročí je útočiskom i oázou lyžiarov na južnej  Grafické spracovanie/Graphic designer:
                          strane Chopka. Jedinečná poloha ho na to priam predurčuje,
                          veď od dojazdu zjazdovky a sedačkovej lanovky ho delí do-
                                                 Hedviga Milčáková
           SRDIEČKA          Rmorom stavali súbežne s ňou. Už v polovici päťdesiatych ro- heda.milcakova@progrup.sk
                          slova pár metrov. Hotel Srdiečko vo výške 1240 metrov nad
                         kov minulého storočia tak sprevádzal unikátne riešenie, ktoré prepojilo
                         juh Chopka so severom. Keď sa po vybudovaní najmodernejších lanoviek
                         pred pár rokmi toto spojenie v plnej kráse obnovilo, aj Srdiečko začalo biť
                  58                         Fotografie a ilustrácie/Photo and illustration:
                         akosi intenzívnejšie. Bolo však jasné, že ani ono nemôže zaostávať a treba
                         mu čerstvý vietor.

                                                Obálka: Marek Hajkovský
                                             firemné fotografie, autori príspevkov, archív

                                                Príjem inzercie/Advertising:
        TATRY MAGAZÍN    58  59      PODPORUJEME IMIDŽ TATIER
                                                 tel.: +421 902 932 667
                                                tatrymagazin@progrup.sk
        ZÁŽITKOVÁ TURISTIKA
                         KRÁSARÁSARÁSA
                         K K   stavby postavili, sa ani             Spišská go ika, španiel-
                             ska ikona, svätopeterská
                         Z ĽADU
                         Z ĽADU
                         Z ĽADU bazilika. Ich životnosť je    Adresa vydavateľa/Publishing address:
                             síce prísne limitovaná
                             ročným obdobím, no pri
                        TESANÁANÁ materiáli, z ktorého ieto       PROGRUP SK, s. r. o.
                        TESANÁ
                        TES
                             nemožno čudovať. Osud
                             ľadového dómu je už raz       Klincová 35, 821 08 Bratislava
                        T T TATRY ZMRAZIAATRY ZMRAZIAATRY ZMRAZIA taký, len čo sa ten aktu-
                             álny začne topiť, treba
                       UNIKÁTY SVETOVEJ TY SVETOVEJ  sa tešiť na ten ďalší. Vo
                       UNIKÁTY SVETOVEJ
                       UNIKÁ
                        ARCHITEKTÚRY
                        ARCHITEKTÚR
                        ARCHITEKTÚRYY Vysokých Tatrách tak      progrup@progrup.sk
                             už po šiesty raz vyrástol
                             chrám, ktorý nám môžu
                             závidieť po celom svete.          IČO: 51014751

        úspech. 70                                  Dátum vydania: november 2018
                                                 Periodicita: 2 x ročne
        …spojenie hôr,
        ľadu a kultúry bolo
        predurčené na
                                                   Ocenenia:
                                                Špeciálna cena poroty 2015
        TATRY MAGAZÍN    70  71      PODPORUJEME IMIDŽ TATIER
                                             Inovatívny čin v cestovnom ruchu 2016
                                                  Grand Prix 2016
                                             Podnikové médium roka 2015, 2016, 2017
        HISTÓRIA
         svetový               Dé ja vu po 75 rokoch Vernosť do detailov Rozmnožovanie a ďalšie šírenie len s predchádzajúcim
        Štvrťstoročie             svoje dve desiatky stálych obyvateľov, ktorých
                            Vlkolínec je jedinečný tým, že žije. Stále má
                            počty cez víkendy znásobia chalupári.
                             Snaha o vernosť pôvodnému
                           Zasa sa kochám útlym cen-
         Vlkolínec             trom dedinky, kde prostried- vzhľadu domu i požiadavky  povolením vydavateľstva. Za obsah reklamných článkov
                           kom preteká drevenými žľab-
                             pamiatkarov priniesli naozaj
                             do detailov prepracovaný
                           mi potôčik. Malému námestiu
                           dominuje zrubová zvonička
                             i vchodové dvere, samo-
                           z roku 1770, najstarší zacho- výsledok. Napríklad okná
                           vaný objekt. Takisto stále  zrejme drevené, sú dvojité
                           funkčný, dokonca dnes vy- - vonkajšie krídla sa otvárajú
                           zváňa už na elektrický pohon.  smerom von, vnútorné dov- zodpovedá ich objednávateľ. Nevyžiadané materiály sa
                             nútra drevenice. Netreba vari
                           Dnes ma sem však privádza
         U nikátne miesto         davosť a očakávanie z novin- stolársku prácu regionálnych  nevracajú. Jednotlivé články vyjadrujú názory autorov.
                           okrem známych zákutí aj zve-
                             pripomínať, že ide o poctivú
                           ky, postavenej k 25. výročiu
                             majstrov, odvedenú s citom
                             pre miesto a jeho tradí-
                           zapísania Vlkolínca na zo-
          s jedinečnou atmo-
                             ciu. S vybielenou fasádou
                           znam svetového kultúrneho
          sférou. Vlkolínec,
                             z drevených šindľov. Chalupa
                           Dom UNESCO, vraví mi zrazu
         táto dedinka schovaná v ma-    dedičstva. Tak tu je náš nový  kontrastuje tmavá strecha
                           moja sprievodkyňa Gabriela
                             je zvonka i zvnútra natretá
         lebných horách Liptova, ma     Demčáková z ružomber- vápnom, presne tak, ako je vo
                           ského mestského úradu.
                             Vlkolínci odpradávna zvykom
         vždy dostane. Hoci pripomí-    Takmer by som ho prehliadol.  a rovnako sa bude náter aj
                             každoročne opakovať. Keď
                           Niežeby nebol zaujímavý či
         na časy dávno minulé, stále    pekný. On len vyzeral, ako by  som vošiel, bolo mi jasné, že  Evidenčné číslo: ISSN 1338-7596
         v nej pulzuje život. Avšak,    tam odjakživa patril. Vzápätí  aj vnútorné členenie domu
                           sa dozvedám, že je to vlastne
                             verne odráža tradíciu. Vstúpil
         moderna sa tam netlačí do     tak, akurát mal tri štvrte sto- som do pitvora, ktorý v Dome
         popredia, zostáva skrom-  NOVÝ DOM ročia pauzu. Ide totiž o vernú  UNESCO plní úlohu recep- MKSR EV 4632/12
                           kópiu drevenice, ktorá na
                             cie a informačného pultu,
         ne v pozadí, v pokore a úcte  78 tomto mieste stála až do  prvého kontaktu s návštevní-
         k tradícii. Nedalo mi, po čase  UNESCO  druhej svetovej vojny, keď  kom. Z neho sa ide doprava
                             do komory, v ktorej je však
                           počas povstaleckých bojov
         sa mi priam zažiadalo vrá€iť. V HISTORICKEJ  vyhorela. Postrehnúť, že ide  v tomto unikátnom objekte
                           o novostavbu, naozaj nie je
                             pamätná izba - expozícia
                             slovenských pamiatok pod
                           na prvý pohľad jednoduché.
                      PERLE LIPTOVA
                           „Presne taký sme mali cieľ.
                             cie, tých hmotných a per-
                           Zasadiť drevenicu sem medzi
                           existujúce stavby tak, aby ne-
                             spektívne aj nehmotných,
                           pôsobila rušivo. Bol to ťažký  ochranou svetovej organizá-
                             ako je napríklad zvuk fujary.
                           proces, ale stál za to,“ hovorí  „Expozície budeme dotvárať
                           Gabriela Demčáková. postupne, pridávať formy
        TATRY MAGAZÍN    78  79      PODPORUJEME IMIDŽ TATIER
                                          Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12