Page 8 - Tatry magazin_web
P. 8

Foto: TASR

      Zvíťaziť na majstrovstvách  Zmenil sa od tohto úspechu
      sveta, poraziť fenomenál-  nejako tvoj život?
      nu Mikaelu Shiffrinovú a to  Vlani sa mi podarilo povy-
      dokonca v disciplíne, ktorú  hrávať viac pretekov a ten
      je na Slovensku problém   titul bola čerešnička na
      natrénovať, je v našich   torte. Vďaka nej ma spoznáva
      podmienkach úspech z ríše  o niečo viac ľudí, je o mňa
      snov. Snívalo si ti vôbec  väčší záujem aj zo strany
      niekedy o takomto úspechu?  médií a súperky si na mňa
      Verila som, že na to mám, a už  možno dávajú väčší
      pred dvoma rokmi som to na  pozor. Snažím sa
      základe tréningových časov  nedostať zbytočne
      začala cítiť. Žiaľ, vtedy som  pod tlak, veď boli
      to ešte nevedela premietnuť  to len jedny pre-
      do pretekov. Aj teraz som po  teky. Je to zároveň            Foto:
      titule veľmi túžila, no netušila  záväzok, že musím ešte     Marek Hajkovský
      som, že úspech môže prísť tak  viac pridať, aby som tento
      skoro. Som šťastná, že som  výsledok na ďalších majstrov-
      mohla ukázať ľuďom i sebe,  stvách sveta mohla potvrdiť.
      čo je vo mne a že na to mám.      TATRY MAGAZÍN
                                                          8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13