Page 9 - Tatry magazin_web
P. 9

Foto: TASR


                                                     Som šťastná, že
                                                     som mohla ukázať
                                                     ľuďom i sebe,
                                                     čo je vo mne a že
                                                     na to mám.       Foto: Juraj Meško

       Ešte pred dvoma rokmi sa  mojom výkone, bez ohľadu
       zdala tvoja najväčšia   na to, koľko mám natréno-
       rivalka Mikaela takmer ne- vané. Ak budem robiť všetko
       prekonateľná. Zrazu ju však  na 120 percent a vyhnem sa
       dokážeš porážať a vidina  chybám, cesta ku glóbusom
       krištáľových glóbusov sa  bude stále menej kľukatá.
       začína meniť na skutočnosť.
       Je veľmi veľa drobností,  Každá z tvojich súperiek
       ktoré vplývajú na celkový  prežíva momenty pred
       úspech. Mám ešte mnoho   štartom po svojom. Kým
       nedostatkov, ktoré možno  Mikaela akoby tancovala
       ľudia nevidia, ale ja si ich uve- traťou so zavretými očami
       domujem, niekedy možno   a hudbou na ušiach, na tebe
       až príliš. S trénerom Liviom  badať maximálne sústrede-
       Magonim na nich každý deň  nie a bojovný výraz. Čo sa ti
       pracujeme a ako vidno, posú- v tej chvíli preháňa hlavou?
       vame sa správnym sme-   Ťažko povedať. Nemám
       rom. Pre mňa je však veľmi  nejaký rituál, ale snažím
       dôležitý aj spánok. Vtedy  sa čo najviac koncentro-
       najlepšie regenerujem a ak  vať a vyprázdniť si hlavu,
       sa nevyspím dobre, môže  aby som nerozmýšľala nad
                                    Foto:
       sa to negatívne prejaviť na  somarinami. Všetci v mojom  Marek Hajkovský
       9                                   podporUJEME imidž TaTier
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14