Page 5 - Magazin_web
P. 5

TOP UBYTOVANIE                                  Redakcia/Editors:
           Znovuzrodenie                36
              á la Hills
           pohody                                   redakčný tím Progrup
                                             Grafické spracovanie/Graphic designer:
              Parádny návrat
              rodinného                               Hedviga Milčáková
              hotela v lone
              vysokotatranskej                         heda.milcakova@progrup.sk
              prírody
              T akmer ho vzala                      Fotografie a ilustrácie/Photo and illustration:
                dravá voda,
                obrazne aj doslova.
                Ustál, ba naopak,
               nádherne rozkvitol. Má
               za sebou úspešný reštart                      Obálka: Tomáš Kuňa,
               - o triedu komfortnejší,
               krajší, útulnejší. V symbióze
               s prírodou, v útulnom lone                 firemné fotografie, autori príspevkov, archív,
               Vysokých Tatier.
         Útulný pocit pohody  Našich top Hills.
         a elegancie v súzvuku
                                                 fotobanka: 123rf.com
         s tatranskou prírodou...

                   36  37
        TATRY MAGAZÍN              podporUJEME imidž TaTier
                                                Príjem inzercie/Advertising:
                                                 tel.: +421 902 932 667
                            dolina 50            Adresa vydavateľa/Publishing address:

        HISTÓRIA                                    tatrymagazin@progrup.sk
                            Demänovská                 PROGRUP SK, s. r. o.
                            už sto rokov              Klincová 35, 821 08 Bratislava
                            priťahuje
                            návštevníkov
                                                 progrup@progrup.sk
          ajkrajšia                                    IČO: 51014751
          a najobľú-
          benejšia.
        NNielen na              Zachovať rovnováhu
        Liptove, patrí k top         Do iných jaskýň sa však už verejnosť nepozrela. „Sprí-
        miestam návštev-     Foto: Slovenská správa jaskýň stupňovať ďalšie by viedlo k devastácii týchto vzác-
        níkov z celého Slo-          nych prírodných útvarov,“ dôvodí jaskyniar. Nad jed-
                           nou však predsa len visí otáznik. Ide o Jaskyňu mieru,
        venska i mnohých     Poklad v podzemí v tejto oblasti Krakovej hole  ktorá sa nachádza medzi oboma najznámejšími. Už  Periodicita: 2 x ročne
        zahraničných. V zime  Z jaskyne Chýr sa rozletel, zvedavcov  sú neobjavené desiatky  od konca minulého storočia je tam vybudovaný ki-
                        kilometrov jaskýň. Je to výzva
                     pribúdalo. Každý chcel na
                           lometer dlhý chodník, chýba však ešte potrebná in-
        láka najväčším a naj-   vlastné oči vidieť poklad  pre budúce generácie a ďalší  fraštruktúra. Jej sprístupnenie je na rozhodnutí Sprá-
        lepším lyžiarskym     prírodného bohatstva  výskum,“ objasňuje vášnivý  vy slovenských jaskýň. „Treba zachovať rovnováhu
        strediskom u nás,  na svetové  Demänovského jaskynného  jaskyniar a predseda Sloven- medzi poznaním, zážitkom a ochranou. V súčasnos- Dátum vydania: december 2021
                           ti je to veľmi citlivá téma, ktorá súvisí s vyspelos-
                        skej speleologickej spoloč-
                     systému. „Najhodnotnejšia je
        v lete je doslova     jeho unikátna výzdoba a jej  nosti Peter Holúbek. Širokej  ťou návštevníkov. Ak by bola vyššia, miera ochrany
        hlbokou studnicou     farebná rôznorodosť. Systém  verejnosti sú prístupné dve –  by mohla byť miernejšia,“ hovorí Peter Holúbek. Na
                           hlbšie vnímanie krásy jaskýň a ich spätosti s dolinou
                     obsahuje desiatky kilometrov
                        Demänovská ľadová a Demä-
        prírodných krás  výslnie chodieb a je veľký predpo- novská jaskyňa slobody.  má pre laických návštevníkov odporúčanie. „Vystúpiť
        a malebných zákutí.    klad nájsť ďalšie i objasniť  Záujem o ich krásy vyvolal už  z prvého ranného autobusu pri Demänovskej ľado-
                        na sklonku dvadsiatych rokov
                     súvis s jánskymi jaskyňami
                           vej jaskyni a pomaly prejsť chodníkom Príbehu vody
        Príbeh úspešné- Písať ho začal učiteľ Alojz Kráľ, keď spolu so sprievodcom vošli v auguste 1921 do pod- v susednej doline. Už teraz  výstavbu cesty z Liptovského  popri Demänovke smerom na Lúčky. V tichu vnímať
        ho rozvoja turizmu  zemia Demänovských jaskýň a objavili krásu, ktorá berie dych. Ľudia z okolia aj dovtedy  vieme, že v Demänovskej  Mikuláša, ktorá do doliny pri- všetky tie nádherné dolinky a krasové javy, ktoré mali  Ocenenia:
        v Demänovskej do- tušili, že dolina, kam dovtedy chodievali len pastieri a drevorubači, skrýva tajomstvá. Na- doline majú vyše 60 kilomet- viedla silnejúci prúd návštev- možnosť precítiť objavitelia jaskýň a dávni návštev-
            značovala im to zurčiaca Demänovka, ktorá sa vinie dolinou, stratí sa, aby sa zrazu vy-
                           níci pred sto rokmi. Tomu, kto sa len preženie autom
                        níkov a urýchlila jej rozvoj.
                     rov, v Jánskej 40 a keďže na
        line má rovných 100  norila akoby spod zeme. Až spomínaná dvojica však odštartovala v Demänovskej doline  Slovensku sú len tri percentá  dolinou, uniknú.“
        rokov. éru nevídaného rozvoja. jaskýň známe, zrejme iba           Špeciálna cena poroty 2015
        TATRY MAGAZÍN    50  51      podporUJEME imidž TaTier
                                             Inovatívny čin v cestovnom ruchu 2016
                                                  Grand Prix 2016
                                                Podnikové médium roka
               10 NA TELO
                                                 2015, 2016, 2017, 2018
              H ovoria mu              Podnikateľ,    Rozmnožovanie a ďalšie šírenie len s predchádzajúcim
                                   herec či
                „šéf Tatier“.
                                  moderátor?
                Od klasické-
       60       má však ďaleko.      1. bíte dlhé roky a často to  strediskami akoby dosiaľ  ruchu a našej spoločnosti  Jednoducho, chcel som zistiť,  povolením vydavateľstva. Za obsah reklamných článkov
                ho naškro-
               beného manažéra
               S chyžnými občas
                            V cestovnom ruchu pôso-
               prezlieka postele,
                                           zodpovedá ich objednávateľ. Nevyžiadané materiály sa
                                    či sa na týchto základoch dá
                                 Tatry mountain resorts. Často
                               obchádzal svet „onlajnu“
               pomáha plavčíkom
                                    stavať. Ukázalo sa, že naši ľu-
                                 sme totiž zaškatuľkovaní ako
                               a s tým súvisiaci predaj. Ko-
                            bola jazda do kopca po hrbo-
                               rona nás však prinútila rýchlo
               zachraňovať ľudí,
                                    dia sú veľmi kvalitní, použiteľ-
                            ľatom teréne. Čo vás k nemu
                                 nejakí zloduchovia, prípadne
                            pritiahlo a stále pri ňom drží?
                                    ní a základy sú pevné, takže
                                 nežiaduci element v tomto
                               preskočiť jednu etapu a zrazu
                                            nevracajú. Jednotlivé články vyjadrujú názory autorov.
               nakrúca inšpiratívne
                               sme nútení vymýšľať nové
                                 prostredí. Neraz nám dokon-
                                    v tomto smere môžeme byť
                            Moja angažovanosť v ces-
               videá a sám dokonca
                                    úlohu užíval, lebo hrám rád
                               sme s tým začali už pred
                                 ktoré vôbec nemôžeme, tak-
               moderuje podcast
                            Dostal som sa k nemu cez
                                    a veľmi oceňujem aj prácu
                                 že preto chcem touto formou
                               pandémiou prostredníctvom
                            možnosť kúpiť vlek na Skal-
               Rattata, v ktorom so
                                    vizážistov, ktorí ma dokázali
                               Gopassu, ktorý bude mať
                                 poukázať na to, čo reálne
                            natom Plese. Zo začiatku to
                                    veľmi slušne zamaskovať. Vraj
                                 robíme a aj na naše pozitív-
                               novú podobu, funkcionality
               zaujímavými hosťa-    tovnom ruchu bola náhoda.  riešenia. V našich strediskách  ca pripisujú za vinu aj veci, za  spokojní. Osobne som si túto
                            bola veľká zábava, z ktorej sa
                                 ne stránky. Zároveň chcem
                                    som vyzeral ako svadobný DJ
                               a stane sa prostriedkom,
               mi diskutuje nielen    neskôr vytvorila veľká firma  ako sa jednoduchšie dostať  prispieť k otvoreniu diskusie  z Drážďan. (smiech)
                            a zrazu som sa ocitol v tomto
               o živote z prostredia   kolotoči. Nič z toho nebolo  do lyžiarskych stredísk. Mal  o cestovnom ruchu a jeho  Veríme, že touto úlohou
                                 problémoch. Stále však
                               by v sebe zahŕňať množ-
               horských stredísk.    plánované, no za dvanásť ro- stvo rôznych výhod, ktoré  zastávam názor, že turizmus 5. vaša herecká kariéra ne- Evidenčné číslo: ISSN 1338-7596
                            kov som sa musel zorientovať
                                    vyvrcholila. Máte preto nejaký
               Tento raz sme sa roz-   a zistiť, o čom tento sektor je,  nateraz nemôžem prezradiť,  je oveľa ekologickejší, ako  nesplnený filmový sen alebo
                               a zároveň to bude jedinečný
                                 výstavba ďalšej automobilky
               hodli predsedu pred-   kam sa uberá, aké sú novinky  predajný kanál. na Slovensku. túžbu?
                            vo svete a tiež ako sa v ňom
               stavenstva spoloč-    hýbať. Myslím si, že za ten  Súčasná situácia ale  Keďže herectvo je len záľuba,  MKSR EV 4632/12
               nosti Tatry mountain Foto: Tomáš Krist / MAFRA / Profimedia  čas som sa o ňom toho naučil  3.dynamického manažé- nežičí. Napriek tomu ste sa  tak o ňom veľmi nesnívam.
                               Ľudia vás vnímajú ako 4. príliš cestovnému ruchu
                            pomerne dosť.
                                    Ale keby som si mohol
               resorts vyspovedať     K horám neodmysliteľne  ra. Popri biznise vás však  rozhodli posvietiť si na kvalitu  vybrať, tak by som si chcel
                                    zahrať agenta 007, zrejme
               my a položili sme mu   2. patrí lyžovanie, o ktorom  pravidelne vídať aj v rôznych  poskytovaných služieb v tele- však už len na dôchodku.
               desať otázok na telo.   sa hovorí ako o konzervatív- hereckých úlohách. Je to záľu- víznom projekte Utajený šéf.  A potom si dám zvečniť od-
                            nom biznise. Na Slovensku  ba alebo spôsob ako na chvíľu  Čo vám odhalil tento netradič- tlačok mojich rúk na chodník
                                 ný exkurz do zákutí jednotli-
                               uniknúť z reality?
                            ste však doň vniesli množstvo  slávy, ktorý si urobíme niekde
                            noviniek a moderných prvkov.  Na jednej strane je to moje  vých prevádzok? v Jasnej. (smiech)
                  IGOR RATTAJ     Kam až chcete vo vylepšovaní  hobby, ktorému sa rád ve- Neprekvapilo ma to, na čo
                                 som počas nakrúcania tejto
                               nujem, zároveň je to však aj
                            stredísk a ich „softvéru“ zájsť?
                                 relácie prišiel. Bola to skôr
                               spôsob, ako spopularizovať
                            Cestovný ruch a predovšet-
                            kým hotely s lyžiarskymi  všetko, čo sa momentál- akási sonda do života ľudí
                               ne deje okolo cestovného  na výkonných pozíciách.
               TATRY MAGAZÍN    60  61      podpoRUJEME imidž TaTier
                                          Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10